Regulamin

Data modyfikacji: wrzesień 3, 2018

Regulamin korzystania
z
Rozwiązania CatManSpace.com
(„System”)
udostępnianym w modelu Software as a Service („SaaS”)
(„Regulamin”)

1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin, zgodnie z wymaganiami Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, zawiera:

1. Dane Dostawcy,
2. Specyfikację udostępnianej Usługi,
3. Wskazania, jak można uzyskać dostęp do Usługi (zawieranie umów, informacje o cenach)
4. Zasady korzystania z Systemu,
5. Informacje nt. struktury i funkcjonalności Systemu
6. Specyfikację wymagań technicznych po stronie Użytkownika,
7. Zobowiązania Dostawcy,
8. Zabezpieczenia dostępu i danych Zleceniodawcy,
9. Czasowe ograniczenie dostępu i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi
10. Postępowanie reklamacyjne,
11. Odpowiedzialność Dostawcy
12. Dane Zleceniodawcy i ochrona danych osobowych
13. Postanowienia końcowe

2. Dostawca

C&S Software Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Myśliwska 14, 15-569 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620130, z numerami NIP: 5423257252, REGON: 364536365, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 złotych.

3. Udostępniana usługa

„Rozwiązanie CatManSpace.com”, „System” – rozwiązanie wspierające procesy z zakresu „zarządzania kategorią”, pozwalające na przechowywanie i zarządzanie danymi asortymentu/produktów, sklepów, planów rozmieszczenia półek w sklepach (floorplan) i produktów na półkach (planogram), z uwzględnianiem ich powiązań hierarchicznych i prezentacji graficznych wraz z odpowiednimi graficznymi edytorami. System udostępniany jest w modelu Software as a Service ( dalej „SaaS”) i dostępny z poziomu aplikacji sMobile lub poprzez aplikację webową sCentral Web.

4. Jak uzyskać dostęp do Systemu ?

1. System udostępniany jest na po zawarciu umowy ramowej i zlecenia na Usługi SaaS.
W celu uzyskania dalszych informacji nt. zasad i warunków umowy, skontaktuj się z:

C&S Software, Sp. z o.o. ul. Myśliwska 14, 15-569 Białystok;
telefon: +48 85 877 71 55;
e-mail: contact@cssoftware.pl;

2. W celu uzyskania informacji nt. cennika oraz określenia niezbędnych parametrów technicznych Systemu, prosimy o kontakt na wyżej wymieniony adres.

5. Zasady korzystania z Systemu

1. System może być wykorzystywany wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu oraz z usług Dostawcy Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do korzystania z danych przechowywanych w Systemie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE (EOG). W szczególności zapewnia, że nie będzie przechowywał w systemie danych niedozwolonych prawem.
3. Korzystanie z Systemu jest odpłatne zgodnie z rozdziałem nt. opłat niniejszego Regulaminu i wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Dostawcą.

6. Struktura Systemu

1. System składa się z następujących komponentów, współdziałających ze sobą:

Nazwa

Opis

Sposób dostępu

Klient mobilny sMobile CM
sMobile CM Oprogramowanie na tablety, laptopy i smartfony działające pod kontrolą Windows 10, Android min. 5.0 oraz iOS min. 9.0 Udostępniane nieodpłatnie, wraz z niezbędnymi aktualizacjami, poprzez sklepy internetowe Windows Store, Google Play, Apple App Store

Uwaga: Klient mobilny może działać autonomicznie jedynie w trybie demo.

Do wykorzystania produkcyjnego niezbędny jest dostęp (poprzez Internet) do konta w części serwerowej.

Środowisko serwerowe sCentral
sCentral Web Portal Webowy komponent zarządczy Odpłatny dostęp z przeglądarki internetowej do sCentral Web Portal w modelu SaaS (zarządcze konta dostępowe)
sCentral DB Komponent bazodanowy Odpłatny dostęp klienta sMobile CM do sCentral DB w modelu SaaS (operacyjne konta dostępowe)

sCentral Web to narzędzie do zarządzania obiektami bazy danych sCentral DB dostępne przez Internet, po zalogowaniu do konta zarządczego. Pozwala na zarządzanie użytkownikami sCentral Web i klienta sMobile CM oraz ich grupami, przez przydzielanie praw dostępu do obiektów (produktów, sklepów, planogramów, floor-planów) i ich hierarchii oraz operacji na nich.

sMobile CM to klient mobilny wspierający procesy biznesowe z zakresu zarządzania kategoriami („Space Planner”, „Floor Planner”). Autonomicznie działa wyłącznie w wersji demo. Do pracy produkcyjnej potrzebny jest dostęp przez Internet do obiektów przechowywanych w bazie danych sCentral DB. sMobile CM Działa na urządzeniach pod Android’em, Windows 10, i iOS.

Kluczowymi częściami Systemu sMobile CM są edytory „planogramów” i „floorplan’ów”, umożliwiające zarządzanie przestrzenią sklepową, półkami i rozmieszczaniem towarów, w tym tworzenie, edytowanie, kontrolowanie zgodności i zarządzanie planogramami i floorplanami wraz z ich częściami składowymi, opisami i własnościami. Za pomocą Systemu można sporządzać również „realogramy” tj. obrazy faktycznego rozmieszczenia produktów w sklepie i na półkach i porównywać je z planogramami.

2. Szczegółową specyfikację funkcjonalną przedstawiono w załączniku.

7. Wymagania techniczne dot. wykorzystywania Systemu po stronie Użytkownika

1. Wymagania techniczne urządzeń do wykorzystywania sMobile CM zebrano w tabeli poniżej:

Requirement Windows Android iOS
sMobile CM Version 1.9 1.9 1.9
Operating system Windows 10 Version 1703 (build 10.0.15063)Creators update” Android 5.0 or higher iOS 9.0 or higher
32-bit / 64 – bit processor Both Both 64 bit
Access to the Store Windows Store Google Play Apple App Store
Device version Full HD Tablet Laptop  

Desktop Computer

Android Tablet Apple Tablet
RAM Memory Min. 2 GB for tablet Min. 8 GB for computer Min. 2 GB
Processor Dual Core Intel / AMD processor 4 core CPU,Additional Graphics GPU recommended
Minimal Screen Size 8 inches
Recommended Screen Size 10 inches
Internet connection sMobile CM requires network connection to exchange data with Central Database.
Network Requirement Access to https protocol on port 443.
Proxy No proxy support.

 

2. Wymagania techniczne dotyczące dostępu do komponentu sCentral Web to przeglądarka, możliwie w najnowszej wersji. Mogą być wykorzystywane:

  • Internet Explorer 11 (I powyżej)
  • Chrome 28 (i powyżej)
  • Opera 15 (i powyżej)
  • Firefox 35 (i powyżej)
  • Edge

Nie jest wspierany dostęp w tzw. „Compatibility View Mode” (należy go w przeglądarce wyłączyć).

3. Dostawca regularnie udostępnia aktualizacje i nowe wersje oprogramowania Systemu. W przypadku klienta mobilnego są one rozprowadzane przez sklepy Internetowe: Windows Store, Google Play, Apple App Store. Użytkownik Systemu jest zobowiązany do wykorzystywania aktualnie najnowszej udostępnionej wersji Systemu. Wersje wcześniejsze nie będą przez Dostawcę wspierane.

8. Zobowiązania Dostawcy

1. Dostawca zapewnia Środowisko IT na Platformie Microsoft Azure, zgodnie z aktualnymi warunkami licencyjnymi Microsoft, dotyczącymi świadczenia usług klasy „Cloud Services”, opublikowanymi na stronie internetowej Microsoft: http://www.microsoftvolumelicensing.com.
2. Dostawca oświadcza, że System jest dostępny dla Zleceniodawców nieprzerwanie, w trybie 24/7/365, na poziomie 96% dostępności w skali rocznej (za wyjątkiem okien serwisowych).
3. Dostawca świadczy usługi utrzymania i wsparcia Systemu udostępnianego w modelu SaaS w zakresie:

a. Udostępniania uaktualnień i nowych wersji oprogramowania komponentu sMobile CM poprzez sklepy Internetowe (Windows Store, Google Play, Apple App Store)_
b. Instalowania uaktualnień i nowych wersji oprogramowania komponentów centralnych
c. Usuwania błędów i awarii Systemu (wykrytych przez Dostawcę i zgłaszanych przez użytkowników) w ramach wsparcia Systemu. Wsparcie jest ograniczone do najnowszych udostępnionych wersji oprogramowania Systemu (w szczególności komponentu sMobile CM).
4. Zgłoszenia dotyczące stwierdzonych awarii i nieprawidłowości (błędów) w działaniu Systemu powinny być zgłaszane na Service Desk Dostawcy, dostępny pod adresami:

e-mail: support@cssoftware.pl

Szczegółowe zobowiązania Dostawcy dotyczące wsparcia Systemu zawiera załącznik SLA.
5. W przypadku konieczności czasowego zawieszenia dostępności Systemu z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących System oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy) w tzw. oknach serwisowych, Dostawca informuje Zleceniodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile to jest możliwe.

9. Zabezpieczenia dostępu i danych Zleceniodawcy

1. Dla każdego Zleceniodawcy, w środowisku Microsoft Azure, zakładana jest oddzielna, odseparowana od innych, instalacja Systemu tj. zamknięte, dedykowane dla Zleceniodawcy środowisko (baza danych, przestrzeń dyskowa, serwer aplikacyjny, serwer WWW). Nie ma współdzielenia danych z innymi klientami Dostawcy. Dostęp do bazy jest realizowany na poziomie hierarchii danych.
2. Protokół komunikacji – aplikacje używają do komunikacji z serwerem protokołu HTTPS na standardowym porcie TCP 443. Komunikacja zabezpieczona jest certyfikatem zaufanym z certyfikatem o sile 256 bit.
3. Dostawca zapewnia wykonywanie kopii bezpieczeństwa:
a. bazy danych instancji klienta
b. danych binarnych klienta, przechowywanych w plikach poza bazą danych
4. Kopie bezpieczeństwa bazy danych i kopie bezpieczeństwa danych binarnych wykonywane są codziennie o północy czasu Warszawskiego (CET) 00:00 .
Dostawca przechowuje:
a. 30 kopii dziennych (z kolejnych 30 dni)
b. 12 kopii tygodniowych – robionych w każdą kolejną niedzielę
c. 6 kopii miesięcznych – robionych w każdą pierwszą niedzielę kolejnego miesiąca
d. 2 kopie roczne – robione w pierwszą niedzielę stycznia kolejnego roku
5. Odzyskiwanie danych z kopii bezpieczeństwa wykonywane jest:
a. Bez zgłoszenia klienta – w przypadku wykrycia utraty całości lub części danych, a nie będącej skutkiem działania klienta, lub utraty integralności bazy danych, lub problemów wykrytych z integralnością dysków maszyny wirtualnej, na której jest umiejscowiona instalacja klienta.
Klient zostaje poinformowany o takiej konieczności i informowany o postępie prac
b. Na żądanie Zleceniodawcy, przy czym odzyskiwanie danych może być wykonane bezpłatnie co najwyżej 1 raz w miesiącu. Proces odzyskiwania danych może trwać do 2 dni roboczych po zamówieniu odzyskiwania (zgłoszenie do serwisu) i opisaniu istotnego powodu zamówienia. Kolejne żądania odzyskiwania danych z kopii bezpieczeństwa będą traktowane jako zamówienie dodatkowe i rozliczane zgodnie z cennikiem Dostawcy
6. Po zakończeniu (wygaśnięciu, wypowiedzeniu) Usługi dane Zleceniodawcy:
a. Przechowywane są w Systemie odpowiednio przez 30 dni (w bazie danych) oraz przez 30 dni (pliki zewnętrzne). W tym okresie możliwe jest wznowienie świadczenia Usługi SaaS, z wykorzystaniem przechowywanych dotychczas danych,
b. W wymienionym wyżej okresie Zleceniodawca może wystąpić również o wykonanie kopii i wydanie tych danych, co jest realizowane odpłatnie, zgodnie z cennikiem Dostawcy.
c. Po upływie wymienionych wyżej okresów dane Zleceniodawcy są bezpowrotnie niszczone, a System jest wyłączany (świadczenie Usługi kończone).
d. Kopie bezpieczeństwa bazy danych i plików zewnętrznych przechowywane są przez 30 dni od daty zakończenia świadczenia Usługi. Po tym okresie kopie te są niszczone.

10.   Czasowe zawieszenie i/lub zaprzestanie świadczenia Usługi

1. Na wniosek sądu lub organów ścigania Dostawca może zablokować Zleceniodawcy dostęp do jego kont w Systemie na wskazany we wniosku okres.
2. Dostawca ma prawo zablokować dostęp do kont Zleceniodawcy, jeżeli jego działania stanowią istotne zagrożenie dla Systemu.
3. Dostawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług objętych Regulaminem bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Zleceniodawca:
a. dokonuje czynności niezgodnych z prawem przy wykorzystaniu Systemu;
b. działa na szkodę Dostawcy;
c. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Systemie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Systemu.
4. Po rozwiązaniu umowy Dostawca umożliwi Zleceniodawcy pobranie danych z Systemu, po czym niezwłocznie usunie konto tego Zleceniodawcy z Systemu.

11. Postępowanie reklamacyjne

1. Zleceniodawca może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Systemu oraz jego utrzymania i wsparcia lub nieprawidłowo wystawionej faktury.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

C&S Software, Sp. z o.o. ul. Myśliwska 14, 15-569 Białystok;
telefon: +48 85 877 71 55;
e-mail: contact@cssoftware.pl;

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno wskazywać:
a. Dane identyfikacyjne i adresowe Zleceniodawcy,
b. Czas i okoliczności wystąpienia problemu z działaniem Systemu lub jego wsparciem.
4. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące nieprawidłowo wystawionej faktury powinno zawierać numer faktury i jej kwotę oraz wskazanie nieprawidłowości w naliczeniu kwoty.
5. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpoznawane w terminie do 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli do rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego niezbędne będą dodatkowe informacje, przed rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego Dostawca zwraca się o udzielenie tych informacji, a czas na rozpoznanie zgłoszenia liczony jest od daty doręczenia Dostawcy żądanych informacji.
6. Decyzja o rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego wysyłana jest na adres Zleceniodawcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

12. Odpowiedzialność Dostawcy Systemu

1. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Systemu.
2. Dostawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego korzystania przez Zleceniodawcę z Systemu, wprowadzenia nieprawdziwych lub niepełnych danych.
3. Dostawca nie odpowiada za straty oraz utratę oczekiwanych korzyści Zleceniodawcy powstałe wskutek awarii oprogramowania, utraty danych oraz czasowej niemożności użycia Systemu.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje biznesowe Zleceniodawcy podjęte w związku z korzystaniem z Systemu, za jakiekolwiek działania lub zobowiązania Zleceniodawcy powstałe na skutek działania Systemu, w tym za jego zobowiązania księgowe oraz podatkowe.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym: problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, zawinione przez operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Zleceniodawcę danych dostępowych do przyznanych kont Systemu (loginów i haseł) osobom trzecim.

13. Dane Zleceniodawcy i ochrona danych osobowych

1. Dostawca Systemu przechowuje oraz przetwarza dane udostępnione mu przez Zleceniodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności i Umową Powierzenia, które stanowią integralne załączniki Regulaminu.
2. Akceptując niniejszy Regulamin Zleceniodawca wyraża zgodę na powierzenie danych Dostawcy Systemu zgodnie z Umową Powierzenia.

14.   Postanowienia końcowe

1. Dostawca Systemu zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
a. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Systemu;
b. konieczności dostosowania działania Systemu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
3. O zamiarze zmiany Regulaminu Dostawca zawiadamia Zleceniodawców udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Systemu.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania. W przypadku doręczenia Dostawcy pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy o nieprzyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa o świadczenie Usługi SaaS zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
6. Wszelkie spory wynikłe z realizacji (zawarcia, wykonywania i zakończenia) umowy zawartej pomiędzy Dostawcą a Zleceniodawcą podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane na podstawie prawa polskiego. Właściwy będzie sąd właściwy miejscowo dla Dostawcy Systemu.